Orkney-English results

teebro • teedburn • teedburrow • tidburn • tidbirn • tidbrim noun heat shimmer which appears over the hills on a warm summer’s day
When yi see the teebro’s flyan
Hid’s a sign the grund is dryan.