Orkney-English results

sinkie • sinko noun small depression