Orkney-English results

shoe • sheu noun shoe (old plural shoon, shuin)