Orkney-English results

sheu pronoun she
shoe • sheu noun shoe (old plural shoon, shuin)