Random entry

renyie noun
  1. sharp pain
  2. tug • sharp pull