Orkney-English results

chimley • chimla noun chimney